Avís Legal

Avís Legal

aprooptelecom.com és un domini d’Internet la titularitat del qual correspon a APROOP TELECOM, S.L.U. (d’ara en avant Aproop), empresa de telecomunicacions amb seu social a la Plaça Alqueria de la Culla, 4, Pis 11, Oficina 3, Alfafar, València i amb CIF B40640112. Inscrita en el Registre Mercantil de València en el tom 10.780, foli 125. Aquest Avís Legal regula l’ús del Portal Corporatiu d’Aproop, a què s’accedeix a través de l’adreça d’Internet www.aprooptelecom.com

Per a qualsevol informació sobre Aproop, és possible posar-se en contacte amb la companyia en el telèfon 1420, a través del correu electrònic info@aprooptelecom.com o mitjançant el formulari de contacte d’aquesta pàgina web www.aprooptelecom.com.

Aproop, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén complir amb les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar tots els usuaris del lloc web quant a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions que s’hi esmenten, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

Aproop es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que hi haja obligació de preavisar o informar els usuaris sobre les obligacions esmentades, entenent-se com a suficient la publicació en el seu lloc web.

Tots els serveis que prestem es facturen amb l’IVA corresponent. En les vostres condicions particulars específiques es podran modificar, substituir o completar aquestes condicions generals, i us informarem degudament de qualsevol canvi.

Aproop s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié a aquest.

Aquest lloc web pot utilitzar galletes (xicotets arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al funcionament correcte i la visualització del lloc. Les galletes utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seua transmissió ulterior, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les galletes per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web. Atés que Aproop no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, Aproop manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i procedirà a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, així com a informar les autoritats competents sobre el contingut en qüestió.

Aproop no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitador, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de manera independent en la nostra pàgina web. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de l’LSSI-CE, Aproop es posa a disposició de tots els usuaris, les autoritats i les forces de seguretat i col·laborarà de manera activa en la retirada o, si és el cas, el bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravindre la legislació nacional, o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic.
En el cas que l’usuari considere que hi ha en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’aquesta classificació, us preguem que ho notifiqueu de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcione correctament. En principi, pot garantir-se’n el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, Aproop no descarta la possibilitat que hi haja certs errors de programació, o que ocórreguen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facen impossible l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades personals

Aproop garanteix el compliment íntegre de les obligacions, així com la implementació de les mesures de seguretat, disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desplegament de l’LOPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat informant els usuaris respecte als aspectes següents:

 • Dades del responsable del tractament

 • Dades tractades.

 • Fitxer en què s’emmagatzemen.

 • Finalitat del tractament.

 • Obligatorietat o no de facilitar-les, així com les conseqüències en cas de no facilitar-les.

Sobre els drets que assisteixen els usuaris i el procediment per a exercitar-los.

Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitador, la seua programació, edició, compilació i la resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat d’Aproop o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització requereixen en tot cas l’autorització escrita prèvia per part d’Aproop. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part d’Aproop serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Aproop i que pogueren aparéixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, Aproop compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

Aproop no autoritza que tercers puguen redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas ha de redirigir al lloc web principal d’APROOP.
Aproop reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, sense implicar l’esment o l’aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna d’Aproop sobre aquests, així com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest. Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del següent correu electrònic info@aprooptelecom.com.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que s’hi desenvolupen, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de València.

Aquesta política forma part integrant de l’avís legal de la pàgina web d’APROOP TELECOM, S.L.U.  Inscrita en el Registre Mercantil de València en el tom 10.780, foli 125.

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

APROOP TELECOM, S.L.U. està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del Lloc Web. Mitjançant aquesta Política de Privacitat (o Política de protecció de dades) APROOP TELECOM, S.L.U. informa els USUARIS dels llocs web: dels usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es demanen en el Lloc Web, a fi que decidisquen, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

APROOP TELECOM, S.L.U. es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació d’aquesta serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingueu perfecte coneixement del seu contingut.

 • RESPONSABLE

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és;
APROOP TELECOM, S.L.U. Inscrita en el Registre Mercantil de València en el tom 10.780, foli 125.
Amb domicili social a aquests efectes a la Plaça Alqueria de la Culla, 4, Pis 11, Oficina 3, 46910, Alfafar (València), Espanya.
Telèfon: 1420 i Correu electrònic: protecciodedades@aprooptelecom.com.

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis, o mitjançant un enviament de correu electrònic per part de l’usuari, propietat d’APROOP TELECOM, S.L.U., posats a disposició dels Usuaris, respon, segons el cas concret, a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferits, patrocinats i/o esponsoritzats per APROOP TELECOM, S.L.U., així com a conéixer l’opinió dels usuaris i, a més, a gestionar les sol·licituds d’ocupació, mitjançant la recollida de currículums, a fi de poder contactar amb l’interessat i dur a terme un procés de selecció.

 • TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o fins que se’n sol·licite la supressió per part de l’interessat i aquest estiga legitimat per a això.

 • LEGITIMACIÓ

APROOP TELECOM, S.L.U. està legitimat per al tractament de dades personals, basant-se en el consentiment atorgat per l’interessat per a una o més finalitats específiques, tal com recull l’article 6.1. a del Reglament general de protecció de dades personals.

 • EXACTITUD DE LES DADES

D’altra banda, a fi que les dades que es troben en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguen a la realitat, es tractarà de mantindre-les actualitzades. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estiga habilitat, o comunicant-se, per mitjà fefaent, amb l’àrea o el departament corresponent d’APROOP TELECOM, S.L.U.

 • DESTINATARIS

Les dades personals podran seran cedides o comunicades a tercers que formen part del grup d’empreses d’APROOP TELECOM, S.L.U., i en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitat/s expressada/des en els supòsits previstos segons la Llei.

 • DRETS DELS USUARIS

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades, i que són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,

 • Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió,

 • Dret a sol·licitar-ne la limitació del tractament,

 • Dret a oposar-se al tractament,

 • Dret a la portabilitat de les dades.

L’interessat podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, i en què especificarà quin d’aquests sol·licita que siga satisfet, remesa a la direcció: APROOP TELECOM, S.L.U., domicili social a aquests efectes a la Plaça Alqueria de la Culla, 4, Pis 11, Oficina 3, 46910, Alfafar (València), Espanya.

En cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 • MESURES DE SEGURETAT

Finalment, s’informa que APROOP TELECOM, S.L.U. adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables associats a cadascun dels tractaments.

Si teniu alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, per favor, poseu-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a protecciodedades@aprooptelecom.com.

Política de Cookies

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs en Internet, usa Cookies per a millorar i optimitzar l’experiència de l’usuari.

A continuació, trobareu informació detallada sobre què són les Cookies, quin tipus de Cookies utilitza aquest lloc web, com podeu desactivar-les en el vostre navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

 1. Què són les Cookies?

Les Cookies són arxius que els llocs web o les aplicacions instal·len en el navegador o en el dispositiu (telèfon intel·ligent, tauleta tàctil o televisió connectada) de l’usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc o per l’aplicació, i serveixen per a emmagatzemar informació sobre la seua visita.

Com la majoria dels llocs en Internet, aquest lloc web utilitza Cookies per a:

 • Assegurar que les pàgines web poden funcionar correctament.

 • Emmagatzemar les preferències, com l’idioma que heu seleccionat o la grandària de lletra.

 • Conéixer l’experiència de navegació de l’usuari.

 • Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha romàs en el lloc web.

L’ús de Cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferits als interessos de l’usuari per a proporcionar-li una millor experiència sempre que visita el lloc web.

Aquest lloc web utilitza Cookies per a funcionar, adaptar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari.

 1. Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies, en funció de la permanència, poden dividir-se en Cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Les segones expiren quan es compleix l’objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l’usuari es mantinga identificat en el lloc web) o bé quan s’esborren manualment.

Addicionalment, en funció del seu objectiu, les Cookies poden classificar-se de la següent
manera:

 • Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles per al funcionament correcte de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o hi inicia sessió i s’utilitzen per a identificar-lo en el lloc web amb els següents objectius:

 • Mantindre l’usuari identificat de manera que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir a aquest lloc web, seguirà identificat, la qual cosa facilitarà la seua navegació sense haver de tornar a identificar-se.

 • Comprovar si l’usuari està autoritzat per a accedir a certs serveis o zones del lloc web.

 • De rendiment: s’utilitzen per a millorar l’experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com per exemple emmagatzemar les configuracions de serveis o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra.

 • De publicitat: són aquelles que demanen informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:

 • Anònimes: només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats en el lloc web, amb independència de l’usuari que accedeix al lloc web, és a dir, sense identificar-lo expressament.

 • Personalitzades: recopilen informació personal de l’usuari del lloc web per part d’un tercer, per a la personalització dels esmentats espais publicitaris.

 • De geolocalització: aquestes Cookies s’utilitzen per a esbrinar en quin país o regió es troba l’usuari quan accedeix a un servei del lloc web a fi d’oferir-li continguts o serveis adequats a la seua localització.

 • Analítiques: recopilen informació sobre l’experiència de navegació de l’usuari en el lloc web, normalment de manera anònima, encara que de vegades també permeten identificar de manera única i inequívoca l’usuari a fi d’obtindre informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

 1. Cookies utilitzades en aquest lloc web

A continuació es mostra una taula amb les Cookies utilitzades en aquest lloc web, incorporant un criteri de “nivell d’intrusivitat” sobre una escala de l’1 al 3, en què:

Nivell 1: es correspon amb Cookies estrictament necessàries per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari.

Nivell 2: es correspon amb Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les quals només és necessari informar sobre la seua existència.

Nivell 3: es correspon amb Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l’usuari a través de webs de què no és titular. Normalment es corresponen amb Cookies de publicitat o analítiques en què s’identifica l’usuari de manera única i evident.

 1. Deshabilitar l’ús de Cookies

Si l’usuari així ho desitja, és possible deixar d’acceptar les Cookies del navegador, o deixar d’acceptar les Cookies d’un servei en particular.

Tots els navegadors moderns permeten canviar la configuració de Cookies. Aquests ajustos normalment es troben en les “Opcions” o “Preferències” del menú del navegador.

L’usuari podrà, en qualsevol moment, deshabilitar l’ús de Cookies en aquest lloc web
mitjançant:

La configuració del navegador, per exemple:

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookiesin-
internet-explorer-9

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Altres eines de tercers, disponibles en línia, que permeten als usuaris detectar
les Galletes en cada lloc web que visita i gestionar-ne la desactivació (per exemple,
Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement).

 1. Què ocorre quan es deshabiliten les Galletes?

Algunes funcionalitats i serveis poden quedar deshabilitats o tindre un comportament diferent de l’esperat com, per exemple, romandre identificat, mantindre les compres en el “carret de la compra” en un servei de comerç electrònic o rebre informació dirigida a la vostra localització, entre altres.

Si deshabiliteu l’ús de Galletes en aquest lloc web, és probable que deixeu de poder accedir a certes zones d’aquest o que s’hi degrade notablement l’experiència de navegació.

 1. Actualització de la Política de Galletes

Aproop pot modificar aquesta Política de Galletes en funció d’exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als usuaris que la visiten periòdicament.

Quan es produïsquen canvis significatius en aquesta Política de Galletes, es comunicarà bé mitjançant el web o a través de correu electrònic als usuaris registrats.

Avís Legal Google Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual es troba al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza cookies (Galletes), que són arxius de text ubicats en el vostre ordinador, per a ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galleta sobre el vostre ús del website (incloent-hi la vostra adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del vostre ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requerisca la legislació, o quan aquests tercers processen la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què dispose Google.

Podeu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de galletes mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador. No obstant això, heu de saber que, si ho feu, pot ser que no pugueu usar la plena funcionalitat d’aquest website. En utilitzar aquest website, consentiu el tractament de la vostra informació per Google en la forma i per a les finalitats indicades abans.

CONDICIONS PARTICULARS DE VENDA A DISTÀNCIA

Aquestes condicions regularan l’operativa i el funcionament del servei de venda a distància d’APROOP TELECOM, S.L.U. (d’ara en avant Aproop) i seran complementàries a les Condicions Generals de Contractació, a la Garantia de Producte i a les Condicions d’Ús del Lloc Web, també denominades Avís Legal, disponibles en www.aprooptelecom.com. Aquestes condicions particulars no es refereixen a la prestació dels diferents serveis prestats per Aproop, sinó al servei de venda a distància (en línia i telefònic) que Aproop posa a disposició de l’Usuari per a la contractació de béns i serveis d’Aproop.

 1. OBJECTE DEL SERVEI

L’objecte del servei de venda a distància d’APROOP és la comercialització en el territori espanyol, a través dels canals de venda a distància, dels productes i serveis prestats en cada moment per APROOP (el “Servei”).
La utilització del Servei atribueix la condició d’usuari del Servei (d’ara en avant, “Usuari”) i expressa l’acceptació de la totalitat d’aquestes condicions particulars (les “Condicions Particulars”) junt amb les Condicions Generals de Contractació, la Garantia de Producte i les
Condicions Generals d’ús del lloc web, també denominades Avís Legal, disponibles en www.aprooptelecom.com.

Els productes i serveis prestats per APROOP, la contractació dels quals es pot realitzar a través de www.aprooptelecom.com o a través dels números de telèfon establits per Aproop, es regeixen per les Condicions Generals de Contractació i la Garantia de Producte o per qualssevol altres condicions facilitades a l’Usuari, que hauran de ser acceptades pels Usuaris en el procés de contractació a distància i que seran oportunament confirmades per APROOP a l’Usuari a la finalització del procés de contractació esmentat.

APROOP es reserva el dret a modificar de manera unilateral, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i contingut del Servei, així com les Condicions Particulars requerides per a utilitzar el Servei, que seran aplicables a les contractacions realitzades a partir d’aquest moment.

 1. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Contractació

La contractació dels productes i serveis comercialitzats i posats a disposició dels Usuaris per APROOP a través del lloc web www.aprooptelecom.com o a través dels números de telèfon establits per Aproop es durà a terme mitjançant l’ompliment per l’Usuari dels diferents formularis que es presenten al llarg de tot el procés de compra i l’acceptació expressa per l’Usuari d’aquestes Condicions Particulars i de totes les condicions generals aplicables al producte i/o servei contractat. En el procés de contractació a través del lloc web www.aprooptelecom.com, l’enviament del formulari una vegada omplit
finalitzarà el procés de contractació i suposarà la plena acceptació per l’Usuari de la proposta comercial d’APROOP i de les condicions aplicables. APROOP guardarà una còpia per als seus propis arxius en suport electrònic d’aquesta contractació.

En el procés de contractació telefònic, l’ompliment telefònic dels formularis i de les manifestacions de consentiment requerides a l’Usuari finalitzarà el procés de contractació i suposarà la plena acceptació per l’Usuari de la proposta comercial d’APROOP i de les condicions aplicables. Aproop podrà, amb el consentiment previ de l’Usuari, gravar aquestes conversacions telefòniques com a còpia per als seus propis arxius en suport electrònic d’aquesta contractació.

Confirmació de la contractació

Una vegada finalitzat el procés de venda a distància, APROOP facilitarà a l’Usuari una confirmació de la compra efectuada, que inclourà la totalitat de les condicions aplicables al producte i/o servei contractat. En el cas que una transacció falle per algun motiu, APROOP ho notificarà a l’Usuari, sense ser responsable respecte a l’Usuari per les transaccions fallides més enllà dels termes i amb l’abast que determina la legislació vigent aplicable. APROOP realitzarà la confirmació esmentada mitjançant l’enviament per correu electrònic de la confirmació de la contractació i de les condicions que s’hi apliquen. APROOP posarà a disposició de l’Usuari un telèfon gratuït per a la consulta de l’estat de la comanda.

 1. CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI

L’Usuari podrà:

 1. Accedir de manera gratuïta i sense necessitat d’autorització prèvia als continguts del Servei disponibles com a tals, sense perjudici de les condicions tècniques, particulars o la necessitat del previ registre.

 2. Fer un ús correcte i lícit del Servei, de conformitat amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

En cap cas l’Usuari podrà:

 1. Accedir o utilitzar els serveis i continguts del Servei amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguen perjudicar, danyar o impedir per qualsevol forma l’accés a aquests, en perjudici d’APROOP o de tercers.

 2. Utilitzar el Servei, totalment o parcialment, per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia i per escrit d’APROOP.

 3. Introduir informació en el lloc web o emprar els serveis que hi ha en aquest amb la finalitat d’atemptar directament o indirectament contra els drets i molt especialment els drets fonamentals i llibertats públiques d’altres usuaris del lloc web o d’APROOP; que inciten o promoguen la realització d’actes delictius, xenòfobs, terroristes o degradants per raó d’edat, sexe, religió o creences, o de caràcter pornogràfic, obscé, violent o que atempten contra la llei, la moral o els bons costums. A aquests efectes, per informació s’entendrà, amb caràcter delimitatiu però no limitador: textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, dades, notes i altres.

 4. Incloure enllaços en les seues pàgines web particulars o comercials a aquest lloc web que no es limiten únicament a l’accés a la pàgina principal d’aquest.

 5. APROOP es reserva la facultat d’adoptar les mesures que crega oportunes en el cas que hi haja indicis d’un ús fraudulent del Servei.

 6. FORMA DE PAGAMENT

La forma de pagament de la comanda i del servei contractat serà la domiciliació bancària de les factures emeses en concepte pel servei contractat.

L’usuari, en el moment d’aportar les dades del compte bancari facilitat, AUTORITZA el seu banc perquè hi carregue el servei contractat.

Aproop exclou tota responsabilitat en relació amb la confidencialitat i seguretat de la informació i dades proporcionades pel Client en ocasió del pagament de les seues compres electròniques o telefòniques, en la mesura que el tractament d’aquesta informació i dades no es trobe exclusivament sota el control d’Aproop.

 1. ENVIAMENT

Una vegada finalitzat el procés de contractació mitjançant l’ompliment dels formularis necessaris i l’acceptació de les condicions aplicables al producte i/o servei contractat, es procedirà per APROOP a l’enviament de la comanda a la direcció indicada per l’Usuari, la qual haurà d’estar dins del territori espanyol (excepte a Ceuta i Melilla).

La comanda haurà de ser rebuda personalment per l’Usuari, que haurà d’acreditar la seua identitat mitjançant la presentació del seu document nacional d’identitat (o equivalent) i haurà de signar l’albarà d’entrega.

Aproop entregarà la comanda en el termini màxim de trenta (30) dies des de la formalització d’aquesta.

Els terminis d’entrega estimats, a comptar del moment en què APROOP ha contactat amb l’Usuari, llevat que l’Usuari indique a APROOP un altre termini superior, seran de 7 a 10 dies laborals.

L’Usuari reconeix que aquests terminis són una estimació i que en aquests enviaments pot haver-hi retards que no depenguen d’APROOP ni de l’Operador Logístic.

S’entendrà que l’Usuari desisteix del contracte si no es troba en la direcció designada en cap dels dos (2) intents d’entrega que es gestionaran per APROOP a través de l’Operador Logístic.

Cost de l’enviament.

Llevat que s’establisca específicament el contrari per a una comanda concreta, els costos de condicionament, embalatge i enviament dels productes i/o serveis contractats, així com, si és el cas, l’IVA i altres impostos que s’apliquen, són a càrrec de l’Usuari, que haurà de procedir a pagar-los junt amb el preu i de la mateixa manera triada per a fer efectiu el pagament del preu.
Llevat que s’establisca expressament una altra cosa, el cost de l’enviament al domicili o la direcció indicada per l’Usuari és de sis euros (6 €) (impostos no inclosos) per comanda.

DRET DE DESISTIMENT

L’Usuari disposarà d’un termini de catorze (14) dies naturals des de la recepció del producte i/o servei per a desistir del contracte d’adquisició i sol·licitar la devolució del preu abonat, complint amb la totalitat dels tràmits següents:

 1. Dirigir-se a APROOP per mitjà del servei d’atenció al client al 1420 o 960 253 628 o atencioalclient@aprooptelecom.com indicant la voluntat de desistir del contracte o per qualsevol altre sistema habilitat per APROOP per a exercitar aquest desistiment.

 2. Retornar abans de 14 dies la totalitat del producte. El producte haurà d’estar en el seu embalatge original i incloent tots els seus accessoris (carregador, bateria, etc.) en perfecte estat. Així mateix, el número de sèrie de telèfon (IMEI) ha de coincidir amb el que aparega en la caixa original i amb l’associat a la targeta SIM enviada a l’Usuari.

 3. Aportar la factura original de compra.

L’exercici d’aquest dret serà gratuït per a l’Usuari, excepte pel cost directe de la devolució del producte a APROOP, que serà íntegrament assumit per l’Usuari. Així mateix, serà requisit sine qua non perquè puga exercir-se el dret de desistiment del servei contractat que no s’haja iniciat la prestació d’aquest servei. En cas de desistiment, havent APROOP instal·lat i/o activat el Servei de què es desisteix per expressa petició del Client durant el període en què es pot exercir aquest dret i abans que aquest l’haja exercitat, APROOP tindrà dret a cobrar el cost de la instal·lació i el consum realitzats fins al moment i, de manera proporcional, les quotes previstes en les Condicions Generals i Particulars de cada tarifa en què haguera incorregut el Client.

La devolució del preu abonat es realitzarà en el termini de catorze (14) dies naturals des que es va comunicar el desistiment del servei o des que APROOP va rebre el producte en les condicions establides en aquesta Clàusula, preferiblement pel mitjà de pagament amb què es va realitzar la compra del producte.

 1. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

APROOP no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Servei, ni la seua idoneïtat per a qualsevol finalitat o utilitat per a la realització de cap activitat en particular, ni la seua infal·libilitat. APROOP es reserva el dret de suspendre temporalment el Servei sense necessitat de previ avís, així com les comandes que tinguen finalitats defraudadores, suposen competència deslleial per a APROOP, estiguen destinades a la manipulació de la mercaderia o del servei, a la seua revenda o a finalitats diferents del consum propi del sol·licitant. Fins al màxim permés per la normativa aplicable, APROOP exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen ser a causa de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Servei, de la falta d’idoneïtat per a una determinada finalitat o utilitat que els Usuaris hagueren pogut atribuir al Servei i de les fallades del Servei.

 1. DADES PERSONALS

D’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’APROOP TELECOM, S.L.U., amb CIF B40640112 i domicili social a Plaça Alqueria de la Culla, 4, Pis 11, Oficina 3, 46910, Alfafar (València), Espanya, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb el Client com a abonat i/o Client del servei. Les dades que ens faciliteu, així com les que siguen generades durant la relació comercial mantinguda amb APROOP, seran necessàriament tractades en un fitxer de què aquesta entitat és responsable amb les següents finalitats lícites per indispensables per al Servei: subministrar-vos el producte i/o activar el servei sol·licitat; complir amb el desenvolupament, compliment i control de la relació contractual; dur a terme la facturació dels productes i/o serveis sol·licitats; atendre consultes, queixes o reclamacions, i, en general, sense caràcter limitador, amb totes aquelles finalitats derivades de la gestió de la relació mantinguda amb APROOP, així com per a l’enviament de qualsevol mena de documentació respecte d’això i per al manteniment d’un fitxer històric de relacions comercials durant els terminis legalment establits. Seguint la normativa vigent, APROOP TELECOM, S.L.U. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

Així mateix, en compliment del que disposa l’article 65 del Reial Decret 424/2005, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament sobre les Condicions per a la Prestació de Serveis de Comunicacions Electròniques, el Servei Universal i la Protecció dels Clients, APROOP informa el Client del tractament de les seues dades necessàries per a realitzar la facturació i els pagaments de les interconnexions únicament durant el termini en què puga impugnar-se la factura o exigir-se el pagament, i s’eliminaran quan el seu tractament deixe de ser necessari.

Quan l’interessat contacte amb APROOP a través del Servei d’Atenció al Client, APROOP podrà procedir a la gravació de la conversació que, si és el cas, siga mantinguda a fi d’atendre degudament la sol·licitud, petició o reclamació formulada per l’interessat. Aquesta gravació implicarà igualment un tractament de dades de caràcter personal sota la responsabilitat de l’entitat esmentada, amb la finalitat de garantir la correcta atenció i prestació dels serveis per part d’APROOP. En tot cas, l’interessat quedarà advertit a l’inici de la conversació que origine la gravació que aquesta s’efectuarà.

Així mateix, APROOP us informa que les vostres dades, incloent-hi els derivats de les gravacions del Servei d’Atenció al Client, podran ser cedides a les Autoritats Públiques competents tant administratives com Judicials per a les finalitats previstes en les normes legals vigents que en cada cas habiliten les cessions.

APROOP TELECOM, S.L.U. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que APROOP TELECOM, S.L.U. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic protecciodedades@aprooptelecom.com.

La comunicació relativa a la informació sol·licitada pel Client en relació amb el tractament de les seues dades serà resolta en el termini d’un mes des de la recepció de la sol·licitud, termini que podrà prorrogar-se per un termini de dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes. En aquest cas, el responsable informarà l’interessat de qualsevol d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació, sent el mitjà de comunicació el mateix pel qual s’haja realitzat la sol·licitud.

El Client té dret en tot moment a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (Secretaria d’Estat per a la Societat de la Informació i l’Agenda Digital (SESIAD), l’AEPD i els organismes de consum) en relació amb el tractament de les seues dades, en virtut de l’art. 13.2.d del Reglament (UE) 2016/679.

 1. NO CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES

APROOP no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual, o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Servei.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

La relació entre APROOP i l’Usuari es regirà, a tots els efectes, per la legislació espanyola. Per a qualsevol controvèrsia dubte i interpretació que poguera derivar-se de l’adquisició del producte per l’Usuari, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals que resulten competents d’acord amb la Legislació vigent en cada moment.

Algun dubte? Et cridem?
Prefereixes cridar-nos?

T’atendrem de dilluns a divendres de 9h a 20h i dissabtes de 10h a 14h. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un correu electrònic a atencioalclient@aprooptelecom.com

Algun dubte? Et cridem?
Prefereixes cridar-nos?

T’atendrem de dilluns a divendres de 9h a 20h i dissabtes de 10h a 14h. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un correu electrònic a atencioalclient@aprooptelecom.com

Algun dubte? Et cridem?
Prefereixes cridar-nos?

T’atendrem de dilluns a divendres de 9h a 20h i dissabtes de 10h a 14h. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un correu electrònic a atencioalclient@aprooptelecom.com